พักเรื่องเสียวๆมาเลี้ยวเข้าวัดดีกว่า

วัดเป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชาและลาว ภายในวัดจะมีกุฏิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักบวชของศาสนาพุทธก็คือพระสงฆ์ และมีเจดีย์ พระอุโบสถ เมรุศาลาการเปรียญ ไว้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆเช่น การสวดมนต์ การทำสมาธิ การเวียนเทียน เป็นต้น
วัด ส่วนมากจะแบ่งเขตภายในวัดออกเป็น 2 ส่วนคือ พุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ส่วนของพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูป เจดีย์ อุโบสถเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาส่วนของสังฆาวาสนั้นจะเป็น ส่วนกุฏิของสงฆ์สำหรับพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาและในปัจจุบันแทบจะทุกวัดจะเพิ่ม ส่วนณาปณสถานเข้าไปด้วยเพื่อใช้ในด้านประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคือ การฌาปนกิจศพในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า
ข้อควรปฏิบัติในการไปวัด
ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย อาหารที่ถวายพระภิกษุนั้นต้องเป็นอาหารที่สุกแล้วจำพวกผลไม้อย่าถวายอาหารที่สุกๆดิบๆ และควรระมัดระวังเนื้อสัตว์ที่ต้องห้ามเช่นเนื้อช้างเนื้อม้า เนื้อมนุษย์ เนื้อราชสีห์ เนื้องู เนื้อสุนัข เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือดาว เนื้อเสือเหลืองไปถวายพระภิกษุ เพราะเป็นเนื้อต้องห้าม และไม่ควรนำเด็กอ่อนไปถวายวัดด้วยเพราะเด็กจะร้องไห้สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีหลายคนที่ใช้ห้องน้ำของวัดเป็นสถานที่ในการมีเซ็กส์ ถ้าคุณเคยพบเจอ หนังโป๊แอบถ่าย หนังโป๊คนอื่นที่มีการถ่ายทำคน 2 คนมีเซ็กส์กันในวัด ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา และได้สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ มีหลักฐานโบราณอันได้แก่โบราณสถานที่เป็นศาสนสถานโบราณวัตถุเช่น พระธรรมจักร พระพุทธรูป เป็นต้น ผู้คนในดินแดนไทย นับถือพระพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและมหายานมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเพราะชาวไทยนับถือศาสนาพุทธมาช้านาน จนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ซึมซับ หล่อหลอมลงในวิถีไทยจนเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ ขนมธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและศีลธรรม
มีการดำเนินวิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที การแสดงออกความเคารพ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอดทนและมีอารมณ์จิตใจแจ่มใส เป็นต้นล้วนเป็นอิทธิพลจากหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่นานาชาติยกย่องชื่นชม แต่สิ่งที่มันค่อนข้างจะขัดต่อธรรมชาติคือหลายคนมองว่า การดูหนังโป๊มันทำให้เสื่อมเสียในด้านศาสนาและศีลธรรม แต่ความจริงแล้วคนเราจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความนิยมในการดูหนังโป๊เลยแม้แต่น้อย เพราะบางคนก็ดูหนังโป๊เพื่อเป็นตัวช่วยในการระบายความต้องการทางเพศเท่านั้น
ขนมธรรมเนียมประเพณีที่มาจากความเลื่อมใสและศรัทธามีอยู่มากมายเช่น การอุปสมบท ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีชักพระ เป็นต้น พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย